ماهی کیلکا

ماهی کیلکا


ماهيان كيلكا از گونه هاي باارزش و واجد اهميت شيلاتي در درياي خزر است و قسمت بزرگي از چرخه غذايي درياي خزر را در بر مي گيرند. در درياي خزر سه گونه ماهي كيلكا زيست ميكند كه از جنس CLUPEONELLA وابسته به خانواده شگ ماهيان CLUPEIDAE مي باشند

 

پراکنش کیلکا در خزر مياني و جنوبي مرتبط با جريانات درياي خزر است.

:
1 - كيلكاي معمولي Clupeonella cultiventris
2- كيلكاي آنچوي engrauliformis Clupeonella
3- كيلكاي چشم درشت Clupeonella grimmi
این ماهيان از خانواده شگماهیان Clupeidae و بومي درياي خزر ، آزوف و سياه بوده و پراكنش وسيعي در سرتا سر درياي خزر دارد. اين خانواده داراي سه گونه كيلكاي آنچوي ، معمولي و چشم درشت مي باشد .كيلكاي آنچوي و چشم درشت مختص درياي خزر و گونه سوم يك نژاد از درياي سياه است . كيلكا از جمله ماهيان پلاژيك درياي خزر است كه بصورت گله اي زندگي مي كند و به علت تغذيه از اولين زنجيره غذايي يعني پلانكتونها يكي از فراوانترين ماهيها در درياي خزر محسوب مي شود . پراکنش اين ماهيها در خزر مياني و جنوبي مرتبط با جريانات درياي خزر است.

درج دیدگاه